Повідомлення про збори акціонерів

Повідомлення про збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» повідомляє Вас, що 19 березня 2019 року о 15-00 год. за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23 д корпус 7, 3 (третій) поверх (зал засідань правління Товариства) відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЗАВОД «ПРОМПРИЛАД» (ідентифікаційний код юридичної особи – 05782912, місцезнаходження – 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23) (далі – «Товариство»).

Пропонується наступний проект Порядку денного:

 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
 3. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
 4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
 6. Про затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
 7. Про затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 рік.
 8. Про розподіл прибутку  (покриття збитків) Товариства за підсумками 2018 року.
 9. Про затвердження плану роботи Товариства на 2019 рік.
 10. Про припинення повноважень Голови та членів Правління.
 11. Про обрання Голови та членів Правління.
 12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
 13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 14. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
 15. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 16. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, який одночасно є правочином, щодо якого є заінтересованість (договору іпотеки).

Проекти рішень з питань проекту Порядку денного:

 1. Щодо першого питання: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Пастущак Лідія Євгенівна, члени Лічильної комісії – Гайдук Наталія Зіновіївна, Шиптур Богдан Миколайович.
 2. Щодо другого питання: Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при його видачі акціонеру. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності.
 3. Щодо третього питання: Обрати Головою загальних зборів Боднарчука Андрія Михайловича, Секретарем загальних зборів – Апостолюк Валентину Григорівну.
 4. Щодо четвертого питання: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
 5. Щодо п’ятого питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
 6. Щодо шостого питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
 7. Щодо сьомого питання: Затвердити баланс та звіт Товариства за 2018 рік.
 8. Щодо восьмого питання: Прибуток, отриманий у 2018 році, не розподіляти.
 9. Щодо дев’ятого питання: Затвердити план роботи Товариства на 2019 рік.
 10. Щодо десятого питання: Достроково припинити повноваження Колісника Вячеслава Івановича – Голови Правління,  Добровольського Ярослава Богдановича – члена Правління, Ємчука Володимира Ярославовича – члена Правління.
 11. Щодо одинадцятого питання: Обрати Правління у складі: Токмиленка Олександра Сергійовича – голова Правління, Добровольського Ярослава Богдановича – член Правління, Колісника Вячеслава Івановича – член Правління.
 12. Щодо дванадцятого питання: Достроково припинити повноваження Мельничука Віталія Григоровича – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – члена Наглядової ради,  Левковича Андрія Васильовича – члена Наглядової ради.
 13. Щодо тринадцятого питання: Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Філюка Юрія Миколайовича – голова Наглядової ради, Маркуца Ігоря Ярославовича – член Наглядової ради, Гривнак Галини Степанівни – член Наглядової ради.
 14. Щодо чотирнадцятого питання: Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, а саме: Кривошеєвої Оксани Леонідівни – голови Ревізійної комісії, Радзієвської Надії Вікторівни – члена Ревізійної комісії, Бенедик Ольги Миколаївни  – члена Ревізійної комісії.
 15. Щодо п’ятнадцятого питання: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Василик Тетяни Михайлівни – голови Ревізійної комісії, Федорів Тетяни Іванівни – члена Ревізійної комісії, Сміх Юлії Миколаївни – члена Ревізійної комісії.
 16. Щодо шістнадцятого питання:

На підставі пункту 22 частини другої статті 33, частини третьої статті 70 та статті 71 чинного Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які одночасно є правочинами, щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться  Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме на укладення Товариством Договору(-ів) іпотеки нерухомого майна Товариства із граничною сукупною вартістю, що не перевищує 56 000 000 (п’ятдесят шість мільйонів) гривень.

Надати повноваження голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Товариства вказаного Договору (-ів) іпотеки нерухомого майна Товариства , а також інших документів, що необхідні у зв’язку з їх укладенням.

Взяти до уваги, що укладання Товариством вказаних Договорів іпотеки нерухомого майна Товариства   на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів, не вимагає прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариством.