13 квітня 2018 року о 15-00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23 корпус 7, 3 (третій) поверх, (зал засідань правління Товариства) відбудуться річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 05782912, місцезнаходження – 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний проект порядку денного: 

1.      Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

2.      Про схвалення рішення Наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

3.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

4.      Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

5.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6.      Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7.      Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

8.      Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

9.      Про розподіл прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

10.  Про затвердження планів Товариства на 2017 рік.

11.  Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

12.  Про зміну типу Товариства.

13.  Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

-          щодо першого питання: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова Лічильної комісії – Пастущак Лідія Євгенівна, члени Лічильної комісії – Гайдук Наталія Зіновіївна, Шиптур Богдан Миколайович;

-          щодо другого питання: Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії при його видачі акціонеру. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності;

-          щодо третього питання:   Обрати Головою загальних зборів Боднарчука Андрія Михайловича, Секретарем загальних зборів – Апостолюк Валентину Григорівну;

-          щодо четвертого питання:       Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік;

-          щодо пятого питання:     Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

-          щодо шостого питання:   Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік;

-          щодо сьомого питання:    Затвердити річний баланс, фінансово-економічні показники за 2016 рік;

-          щодо восьмого питання:  Затвердити річний баланс, фінансово-економічні показники за 2017 рік;

-          щодо девятого питання: Прибуток, отриманий у 2017 році, не розподіляти;

-          щодо десятого питання:   Затвердити план роботи Товариства на 2017 рік;

-          щодо одинадцятого питання:             Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» протягом не більш як одного календарного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

 

1. Укладення Товариством будь-яких значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись договору (-ів) позики (кредиту), договору (-ів) поруки, договору (-ів) застави, іпотечного договору (-ів), договору (-ів) оренди рухомого/нерухомого майна, договору (-ів) купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна  із граничною сукупною вартістю значних правочинів, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень та становить більше 50 відсотків вартості активів ПАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» за даними останньої річної фінансової звітності складеною на 31.12.2017 р. щодо поточної господарської діяльності.

2. Надати повноваження Голові правління Товариства Коліснику Вячеславу Івановичу на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись договору (-ів) позики (кредиту), договору (-ів) поруки, договору (-ів) застави, іпотечного договору (-ів), договору (-ів) оренди рухомого/нерухомого майна, договору (-ів) купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна  із граничною сукупною вартістю значних правочинів, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень а також інших документів, що необхідні у зв’яку з укладенням вищезазначених договорів без їх погодження чи наступного затвердження загальними зборами Товариства.

-          щодо дванадцятого питання:    Змінити тип Товариства, а саме з Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський завод «Промприлад» на Приватне акціонерне товариство «Івано-Франківський завод «Промприлад»;

-          щодо тринадцятого питання: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Голові Правління Товариства Коліснику Вячеславу Івановичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.prylad.com

 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах  Товариства, є 06 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати  проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: 76000, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 23 корпус 7, 3 (третій) поверх, (зал засідань правління Товариства) в робочі дні з 08-00 до 17-00 або надіславши запит на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління – Колісник Вячеслав Іванович.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 47922 штук, із них 42414 штук голосуючих акцій.

До початку загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 13 квітня 2018 року з 14.30 до 14.50. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь–який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: (0342) 75-05-92.